Generelle Salgs- & forretningsbetingelser

Nedenstående generelle betingelser er gældende for al samhandel mellem Din Radio og annoncør og er således gældende for alle reklamekampagner, sponsorater eller andre ydelser, som leveres fra Din Radio.

Ved afgivelse af ordre accepterer annoncør/ordregiver disse betingelser. 

En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.

 

Reklameregler 

Din Radio er undergivet den danske reklamelovgivning.  

Annoncør/ordregiver er til en hver tid ansvarlige for, at reklamens indhold overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder.

 

Kampagne 

En kampagne er en samlet bestilling af reklametid med en start- og slutdato, hvor der annonceres for en virksomheds produkter, tjenester eller ydelser.

Din Radio beslutter reklamespottes placeringer inden for kampagneperioden med mindre andet er aftalt 

Annoncører kan ikke slå reklamespots sammen eller købe fælles ind.

 

Rabat

Der ydes som standard ”velkomst” rabat for nye kunder, de første 2 måneder efter første booking dato.

 

Booking 

Bookningen af spots skal ske senest 3 hverdage før kampagnestart.

For lørdag, søndag og mandag skal bookningen ske senest onsdag kl. 10.00.

Færdige spots skal være Din Radio i hænde senest 3 hverdage før kampagnestart.

For lørdag, søndag og mandag gælder dette senest onsdag kl. 10.00.

Booking af sponsorater eller andre ydelser sker efter nærmere aftale.

Ordreafgivelse skal ske pr. E-mail eller brev.

 

Ændring af booking

Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til spotlængde og placering, hvis det skriftlig er meddelt Din Radio senest 14 dage forud for kampagnestart og såfremt produktionen af spot ikke er foretaget.

Modtager Din Radio skriftlig meddelelse om ændring af booking senere end 2 uger før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på DKK 2.000 ekskl. moms.

Kampagneperioden kan såfremt det er muligt ændres med op til en måned vederlagsfrit.

Ændringen af booking skal ske pr. E-mail eller brev.

 

Afbestilling

Annullering af kampagner kan ikke ske når ordrebekræftelsen er underskrevet eller bekræftet skriftligt pr. e-mail.

Vælger annoncøren ikke at afvikle kampagnen som aftalt, er Din Radio stadig berettiget til fuld betaling af kampagnen.

 

Reklamemateriale

Din Radio forbeholder sig retten til ikke at bruge færdigproducerede spot, såfremt disse kvalitetsmæssigt eller indholdsmæssigt, falder uden for vores regler.

Radiospots produceret via Din Radio må ikke benyttes på andre radiostationer med mindre andet er aftalt.

 

Spotproduktion

Spottekst anses for godkendt såfremt kunden selv fremsender denne. Såfremt en af Din Radio tilknyttet producenter udarbejder spotteksten og denne godkendes af kunden kan der ikke senere ændres i teksten uden nyt speaker tillæg. 

 

Tekniske specifikationer

Levering af færdige spots skal se i Mp3 eller Wav format (44100 Hz / 16b bit / Stereo).  Spot leveres på mail: lf@dinradio.dk. Spot skal være Din Radio i hænde senest 3 hverdage før kampagnestart dog tages der forbehold for ændret deadline i forbindelse med helligedage m.m.

 

Afvisning og standsning

Din Radio er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning jf. Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsering i radio og fjernsyn, konkurrenters radioreklamer, samt i tilfælde hvor reklamen direkte eller indirekte omtaler Din Radio eller dets medarbejdere.  
Din Radio forbeholder sig endvidere ret til at stoppe en kampagne i tilfælde af politisk uro omkring en reklame eller den pågældende annoncørs brancheindgriben fra offentlig myndighed eller berettiget indvendig imod reklamen indeholder lovstridige elementer.  
Afvisning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncøren/ordreafgiver for forpligtelsen til at betale, ligesom Din Radio ikke er ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, må lide som følge af afvisning eller standsning af reklamen. 
Såfremt Din Radio bliver mødt med et krav som følge af, at reklamekampagnen krænker tredjemands rettigheder og gældende lovgivning, er annoncøren/ordregiveren forpligtiget til at holde Din Radio skadesløs for ethvert krav, Din Radio måtte blive mødt med som følge heraf.

Din Radio er ved ændring af sendeområde berettiget til at ombooke spot der er indbooket i et givent område om til et andet område såfremt der gives en rimelig konverteringsnøgle, således at annoncøren får samme værdi og evt. rabat af kampagnen efter en ombookning.

Din Radio er berettiget til at standse en igangværende reklamekampagne såfremt annoncøren/ordreafgiver ikke har betalt senest 30 dage efter forfald af en eller flere fakturaer. Dette frigør dog ikke annoncøren for forpligtelsen til at betale det fulde beløb. Dette gælder for såvel engangs beløb som ratebetalinger.

Din Radio har ret til, uden grund, at ophæve en radiokampagne. Ved ophævelse er annoncøren ikke berettiget til erstatning eller kompensation af nogen form. Ikke afviklede, men forudbetalte spot skal Din Radio refundere til annoncøren.

Hvis annoncøren skal være berettiget til erstatning / kompensation, skal beløbet herfor være aftalt skriftligt inden aftalen indgåes.

 

Betalingsbetingelser

Netto 8 dage efter udsendelse af faktura med mindre andet er aftalt.

Der beregnes 1,5 % i rente pr. måned samt rykkergebyr på DKK 100,- hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.

Alle priser er ekskl. moms.

 

Erstatning

Dansk Rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse.

Din Radio´s erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som Din Radio har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre.

 

Lovvalg og voldgift

Aftalen er undergivet dansk ret.

Uenighed mellem Ordregiverne og Din Radio vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling.

Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut”.